Kontakt / Vedtægter
VEDTÆGTER FOR IF32 BOWLING

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er IF32 Bowling. Foreningens hjemsted er Glostrup kommune.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL
Det er foreningens formål at tilbyde medlemmer fra Glostrup og nærliggende kommuner bowling på konkurrence- og motionsplan. Det er yderligere foreningens formål at motivere de aktive medlemmer til deltagelse i et forpligtende fællesskab.

§ 3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER
Foreningen er medlem af:
• Danmarks Bowling Forbund (DBwF) og herigennem organiseret i Danmarks Idræts Forbund (DIF).
• Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) igennem foreningens medlemskab af DAI Region Hovedstaden.
• Hovedforeningen i IF32
• Pensionisternes Bowling Alliance (PBA) en uafhængig sammenslutning af pensionist bowlingklubber/-foreninger i bowling hallerne i Rødovre, Glostrup, og Tåstrup
• Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger (GSI)
• Dansk Firmaidrætsforbund

§ 4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver, der anerkender foreningens formål. Indmeldelsen foretages skriftligt efter foreningens retningslinjer. Optagelse af umyndige personer kræver dog underskrift fra forældre/værge.
Passivmedlemskab, er en mulighed for de medlemmer der ikke mere kan være aktive udøver. Det kan dog først ske ved første kommende sæsonafslutning.

§ 5. KONTINGENT
Grundkontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet
opkræves forud.

§ 6. UDMELDELSE
Udmeldelse kan kun ske skriftlig til formanden / kassereren senest den 31. 03. i inde-
værende sæson. Sker udmeldelsen efter denne dato hæftes for ny sæson
Er et medlem i kontingentrestance ud over 3 måneder, gives en frist på 14 dage til
indfrielse.
Overskrides fristen, slettes vedkommende efter forudgående meddelelse og kan kun
genoptages som medlem ved indbetaling af restancen.

§ 6a. EKSKLUSION.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende handler mod foreningens
vedtægter, eller ved illoyal optræden skader foreningens omdømme.
Det pågældende medlem har ret til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen, og kan i øvrigt fordre sagen behandlet på den førstkommende generalforsamling.

§ 7. GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved en mail til de enkelte medlemmer, eller udlevering af indkaldelse i træningstiden.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, når de har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og såfremt de ikke er i kontingentrestance.
Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer, der er myndige.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af stemmeberettigede
fremmødte.
Alle afstemninger, der ikke vedrører foreningens vedtægter eller opløsning, afgøres ved simpelt flertal.
Til vedtægtsændringer kræves tre fjerdedele (3/4) flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 8. DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og 2 stemmetællere
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget for næste år til orientering
6. Fastsættelse af grundkontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af formand for 2 år i lige årstal
9. Valg af næstformand for 2 år i ulige årstal
10. Valg af kasserer for 2 år i ulige årstal
11. Valg af sekretær for 2 år, i lige årstal
12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal
13. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal
14. Valg af 2 revisorer for 1 år
15. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år
16. Eventuelt

§ 9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal
indkaldes, når mindst 50 eller en femtedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.
Indkaldelsen skal indeholde de emner, som skal behandles og følge vedtægterne om
indkaldelse i § 7.

§ 10. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE
stk. 1
IF32 Bowling bestyrelse valgt på generalforsamlingen, er foreningens daglige ledelse. Formanden tegner foreningen.
stk. 2
Under formandens forfald, træder næstformanden i formandens sted.
stk. 3
Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 9 medlemmer, og bør altid være ulige antal. Generalforsamlingen kan beslutte at bestyrelsen kan supplere sig selv.
stk. 4
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og sine opgaver, der skal være i harmoni med foreningens formål.
stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udfaldsgivende. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
stk. 6
Sekretæren fører beslutningsreferat over bestyrelsesmøder. I tilfælde af uenighed om en given beslutning skal dette fremgå af beslutningsreferatet.
stk. 7
Kassereren administrerer foreningens midler og fører et specificeret regnskab, som forelægges for bestyrelsen på de fastsatte møder. Foreningens midler skal være indsat i et anerkendt pengeinstitut, hvor formanden og kassereren kan disponere to i forening. Hvis formanden eller kassereren har forfald har 4 bestyrelsesmedlemmer i forening dispositionsret.
stk. 8
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til at kunne disponere alene over foreningens midler via dankort/kreditkort, netbank og elektroniske bankprodukter. Kassebeholdningen må generelt ikke være over
4.000,00 kr.
stk. 9
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
stk. 10
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og Årsrapport, bestående af driftsregnskab og status, påtegnes af den
samlede bestyrelse. På den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren den reviderede Årsrapport.
Stk. 11.
Kassereren fremlægger næste års budget til orientering

§ 11. FORENINGENS OPLØSNING
Stk. 1
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed ekstraordinær indkaldt generalforsamling.
Stk. 2
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst tre fjerdedele af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves at mindst tre fjerdele af de afgivende stemmer er for forslaget.
Stk. 3
Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med simpelt stemmeflertal uanset fremmøde af stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 4
Ved sammenlægning af foreningen med en anden forening som har samme formål overføres foreningens formue og øvrige aktiviteter til den nye forening.
Stk. 5
Ved nedlæggelse af foreningen båndlægges eventuelle midler hos IF32 Hoved-foreningen i 5 år og frigives kun til eventuel nydannelse af en bowlingforening i IF32.
Undtaget herfor er donerede midler, der er omfattet af særskilt lovgivning. Disse midler skal af IF32 Hovedforeningen sikres anvendt efter pågældende lovgivning.
Stk. 6
Efter 5 års forløb skal IF32 Hovedforeningen efter kvalificeret skøn anvende midlerne til gavn for motions- og idrætsarbejdet i IF32´s øvrige afdelinger/foreninger.


Vedtægterne er sidst revideret og godkendt på den ordinære generalforsamling
den 7. juni 2018.
Opdateret d. 15 april 2019